2008-01-31

Dostawa tonerów do drukarek dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Numer ogłoszenia: 21157 - 2008; data zamieszczenia: 31.01.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, ul. Zana 38, 20-601 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-81 442 22 42, fax 0-81 441 67 81. Adres strony internetowej zamawiającego: www.lawp.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tonerów do drukarek dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych tonerów do drukarek w 6 pozycjach zgodnie z opisem zawartym w siwz. Tonery muszą posiadać CE oraz termin ważności minimum 12 miesięcy od dnia dostawy. Dopuszczamy złożenie oferty dla poszczególnych pozycji; nie dopuszczamy ofert równoważnych i wariantowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 29.02.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

I. Ocena spełnienia warunków bedzie dokonywana na zasadzie spełnia/nie spełnia

II. Warunki uczestnictwa w postepowaniu:

1. przedstawienie oferty zgodnej z siwz,

2. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalnosci lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

3. posiadanie niezbednej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

4. nie podleganie wykluczeniu z postępowania Ocena będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) oferta zgodna z siwz

2) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy

3) oświadczenie dotyczące art.22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP

4) oświadczenie dotyczące art. 24 ust.1 pkt 1-10 oraz ust. 2 pkt 1-4

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej

6) zaparafowany projekt umowy Dokumenty należy składać w kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lawp.lubelskie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Graniczna 4 20-010 Lublin w Oddziale Administracyjnym.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.02.2008 godzina 10:30, miejsce: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Graniczna 4 20-10 Lublin, 1 pietro, SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa będąca przedmiotem zamówienia jest współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia

czytano: 157 razy

Informację wytworzył(a): Cezary Szymański

Data utworzenia informacji: 2008-01-31 00:00:00

kategoria: Zamówienia publiczne

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF