Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.lawp.eu, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy. Wszystkie nowe artykuły na stronie będą zamieszczane z zapewnieniem wymogów dostępności.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z:

  1. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA) oraz Section 508, (walidacja dostępna jest na tej stronie)
  2. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Cezary Szymański, adres poczty elektronicznej informatycy@lawp.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 46 23 888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-08 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-31 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oddział Organizacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9A

20-704 Lublin

e-mail: lawp@lawp.eu

tel. +48 81 46 23 800

www.lawp.eu

Osoba odpowiedzialna:

Cezary Szymański

e-mail: informatycy@lawp.eu

tel. 81 46 23 888

Skróty klawiszowe(służące do przemieszczania się po stronie)

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Wojciechowska 9A

Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony zachodniej, dojście od ul. Wojciechowskiej na wprost od wejścia znajdują się windy. Winda ma oznaczone przyciski w języku brilla. Punkt informacyjny znajdują się na niższym parterze po lewej stronie od wejścia głównego. Rampa wjazdowa do punktu informacyjnego dla osób na wózkach inwalidzkich znajduję się na prawo od parkingu LAWP.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie od wind.

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Dostępność architektoniczna".

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dodatkowe informacje

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.